Wat zegt het EU-Hof over de inburgeringsplicht?

6 jun, 2015 | Inburgering

Op 4 juni 2015 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie arrest gewezen in de zaak P. en S., over twee cliënten van advocaat Jeremy Bierbach. (Persverklaring Hof) Het is nu aan de Centrale Raad van Beroep, die de prejudiciële vragen heeft verwezen naar het EU-Hof, om einduitspraak te doen in de hoger beroepen van P. respectievelijk S.

Wat heeft het EU-Hof bepaald?

P. en S. zijn in het bezit van verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd als zogenoemde ‘langdurig ingezetenen’, een status die bestaat op grond van een instrument van EU-wetgeving: Richtlijn 2003/109. Zij waren van mening dat zij daarom gelijk moesten worden behandeld met Nederlanders en dat zij daarom niet inburgeringsplichtig konden zijn, te meer omdat zij vóór 2010 het inburgeringsexamen niet hoefden te halen om langdurig ingezetene te worden. Het Hof heeft deze claim van de hand gewezen.

Het is in principe toelaatbaar, bepaalde het Hof, dat de Nederlandse wet voorziet in een boete voor mensen met de status ‘langdurig ingezetene’ die het inburgeringsexamen niet tijdig hebben gehaald. Maar, zei het Hof, de manier waarop de Nederlandse regering uitvoering geeft aan dit boetestelsel kan toch in strijd zijn met de bedoeling van de EU-wetgever voor langdurig ingezetenen. Het lijkt alsof het boetestelsel onredelijk bestraffend kan uitpakken voor veel langdurig ingezetenen, en onvoldoende rekening houdt met persoonlijke omstandigheden.

Kan ik een boete voor het niet tijdig halen van het inburgeringsexamen aanvechten?

Als u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft met de aantekening ‘langdurig ingezetene’,* (* en eventueel als u een ‘gewone’ verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft, of als u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heeft voor verblijf bij een gezinslid, want het arrest van het EU-Hof is mogelijk ook indirect relevant voor houders van andere soorten verblijfsvergunningen) en als u een boete opgelegd krijgt of als uw gemeente of de DUO u met een boete bedreigt, kunt u dit mogelijk aanvechten als één van de volgende factoren zich voordoet:

  • U vindt de (gedreigde) boete onevenredig hoog;
  • U heeft al één keer een boete betaald voor het niet halen van het inburgeringsexamen;
  • De gemeente of de DUO heeft nagelaten uw persoonlijke omstandigheden, waardoor het voor u niet mogelijk was het inburgeringsexamen te halen, in overweging te nemen;
  • U heeft ten minste één poging gedaan om het inburgeringsexamen af te leggen, maar u bent gezakt; of
  • U heeft al aanzienlijke kosten gemaakt voor een inburgeringscursus of voor het inburgeringsexamen.

Neemt u dan contact op met advocaat Jeremy Bierbach— de volledige betekenis van het arrest van het EU-Hof zal pas duidelijk worden als meer mensen tegen de boete opkomen. Als u een laag inkomen heeft is gesubsidieerde rechtsbijstand beschikbaar voor het laten indienen van een bezwaarschrift tegen een boetebesluit.