Gezinshereniging

Gezinshereniging (verblijf bij familie)

Indien u een buitenlandse partner of kind naar Nederland wilt laten overkomen heeft u te maken met het restrictieve Nederlandse immigratierecht. U moet voldoen aan allerlei vereisten, zoals het duurzaam beschikken over voldoende inkomen, bewijs leveren (als het een samenwonende partner betreft) van de ongehuwde status, of het vereiste van het basisexamen inburgering in het buitenland. Wij kunnen u bijstaan bij het aanvragen van een verblijfsvergunning of een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV). Dankzij onze jarenlange ervaring en expertise is de kans van slagen vele malen groter, omdat wij u aanvraag alvast kunnen beoordelen aan de hand van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Indien u een afwijzende beschikking heeft ontvangen en uw partner dient Nederland te verlaten, kunnen wij u bijstaan bij het indienen van bezwaar/beroep en verzoek om voorlopige voorzieningen.

(Let wel: indien u de nationaliteit heeft van een andere lidstaat van de EU, of indien u als Nederlander verbleven heeft met uw familielid in een andere lidstaat van de EU gelden er soepeler regels. Zie Rechten van EU-burgers en hun familieleden.)

Read about Family Reunification in English