Ondernemers

De meeste niet-EU-burgers die een verblijfsvergunning willen aanvragen voor arbeid als zelfstandige, om voor een eigen onderneming te werken, moeten volgens het puntenstelsel voldoende punten halen om aan te tonen dat hun onderneming een wezenlijk economisch belang van Nederland dient. Maar voor bepaalde niet-EU-burgers gelden er andere, vaak soepeler regels.

Turken

Turkse zelfstandigen zijn op grond van het standstill-beginsel van het Associatieverdrag tussen Turkije en de EU vrijgesteld van het puntenstelsel. Wel geldt dat hun onderneming een wezenlijk economisch belang van Nederland moet dienen.

Langdurig ingezetenen

Kunstenaars

Kunstenaars hoeven geen economisch belang van Nederland te dienen om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige, wel een cultureel belang. Dit culturele belang, dat beoordeeld wordt door het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt uit het feit dat een belangrijke culturele instelling in Nederland de aanwezigheid van de kunstenaar nodig heeft voor een toekomstige activiteit. Franssen Advocaten kan u verder adviseren over hoe het culturele belang van een kunstenaar getoetst wordt.

Amerikanen en Japanners

Op grond van Artikel II van het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag, ondertekend in 1956, komen staatsburgers van de Verenigde Staten van Amerika in aanmerking voor een verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige zonder dat hun beoogde onderneming een wezenlijk Nederlands belang hoeft te dienen en zonder dat de ondernemer een minimuminkomen hoeft te verdienen. Wel moeten zij een ‘aanzienlijk kapitaal’ uit eigen vermogen in hun onderneming beleggen (minstens €4.500,–) en moeten zij van plan zijn daadwerkelijke ondernemingsactiviteiten te ontplooien. De echtgenoot en kinderen van de Amerikaanse ondernemer, ongeacht hun nationaliteit, komen ook in aanmerking voor afhankelijke verblijfsvergunningen.

Op grond van het Nederlands-Japans Handelsverdrag, ondertekend in 1912, moeten Japanners in Nederland ‘in alle opzichten op denzelfden voet geplaatst zijn als de onderdanen of burgers van de meest begunstigde natie’. Hierdoor komen zij ook in aanmerking voor een verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige onder dezelfde soepele voorwaarden als Amerikanen, en zelfs soepeler (op grond van gelijke behandeling met Zwitsers).

Franssen Advocaten is gespecialiseerd in het Vriendschapsverdrag en het Handelsverdrag en heeft al vele tientallen Amerikanen, Japanners en hun echtgenoten door de vaak ingewikkelde procedures geloodst.

Franssen Advocaten is ook partner van IN Amsterdam (voorheen Expat Center Amsterdam), waar mensen die een onderneming in Amsterdam willen oprichten in aanmerking komen voor een versnelde procedure voor inschrijving in het bevolkingsregister en afgifte van een BSN.

Read about Entrepreneurship in the Netherlands in English