Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Opdracht

1.1 Franssen Advocaten is een Maatschap, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met KvK-nummer 85064327. Franssen Advocaten is gevestigd aan de Sarphatistraat 370 te Amsterdam, in het gebouw genaamd: “The Bell” officesuites.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Franssen Advocaten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. Bij aanvaarding van een opdracht door een advocaat ontstaat een verbintenis tussen de opdrachtgever en Franssen Advocaten. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door Franssen Advocaten en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 Lid 2 van het BW zijn op deze overeenkomsten van opdracht niet van toepassing. De advocaten en andere medewerkers die voor Franssen Advocaten werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
1.3 Degene, ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht, wordt als cliënt aangemerkt. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot een betaling van al hetgeen aan de advocaat toekomt.

Artikel 2 – Intellectueel eigendom

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de advocaat is het de cliënt niet toegestaan de door de advocaat geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet door of met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, dan wel te verspreiden in welke vorm dan ook.

Artikel 3 – Financiën

3.1 Aan de advocaat komt toe honorarium en verschotten. Onder verschotten wordt verstaan: een vergoeding van te specificeren kosten als griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, leges, uittrekselkosten, deurwaarderskosten, koeriersdiensten e.d.
3.2 Tussen advocaat en cliënt geldt de overeengekomen honorering, zoals deze door de advocaat schriftelijk is bevestigd. Het honorarium zal worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief van de betreffende advocaat plus 21 % BTW. Er kunnen ook vaste prijsafspraken met de betreffende advocaat worden gemaakt. Er worden geen aanvullende kantoorkosten berekend.
3.3 De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
3.4 De advocaat is gerechtigd een voorschot op honorarium en verschotten te verlangen, voordat met zijn werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt. Dit voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend.

Artikel 4 – Declaraties en opschorting werkzaamheden

4.1 Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen de betaaltermijn, vermeld in art. 5. Zolang de opdracht niet is voltooid, is de advocaat gerechtigd tussentijds te declareren.
4.2 Indien een declaratie niet binnen de in art. 5 vermelde termijn wordt voldaan, zijn alle advocaten van het kantoor gerechtigd hun werkzaamheden op te schorten, zowel voor de desbetreffende opdracht alsook voor andere opdrachten van de cliënt dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Franssen Advocaten is niet aansprakelijk voor schade, materieel noch immaterieel, die ontstaat als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 5 – Betalingstermijn, rente en incassokosten

5.1 Declaraties dienen te worden voldaan binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever en de cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim zullen zijn en de wettelijke rente verschuldigd is.
5.2 In geval van incassomaatregelen zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ad 15% over het verschuldigde, met een minimum van € 110,00.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Door Franssen Advocaten is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor zowel het kantoor als voor alle daaraan verbonden advocaten en overige medewerkers afzonderlijk, zulks voor alle diensten die worden verricht in welke hoedanigheid dan ook. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder deze verzekering in het voorkomende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering van toepassing zijnde eigen risico. Op aanvraag zal de advocaat informatie over de polis aan de cliënt verstrekken. Indien en voor zover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Franssen Advocaten in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag. De advocaten van Franssen Advocaten alsmede al degenen die voor Franssen Advocaten werkzaam zijn of zijn geweest, zijn nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
6.2 Aansprakelijkheid voortvloeiende uit onvolledige of niet-tijdige ontvangst van e-mails is uitgesloten. Franssen Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, hoegenaamd ook, als gevolg van de werking van virussen of software bij ontvangst of opening van e-mailberichten.
6.3 Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan Franssen Advocaten verstrekte opdrachten zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Franssen Advocaten niet aansprakelijk.
6.4 Het softwaresysteem, inclusief onder meer e-mailafhandeling, databeveiliging en dataopslag, wordt in opdracht van Franssen Advocaten verzorgt door BaseNet Advocatuur. Franssen Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of dataverlies, of de gevolgen daarvan, door of bij BaseNet.

Artikel 7 – Privacy en identificatie

7.1 Franssen Advocaten verbindt zich ertoe de privacy van alle cliënten te waarborgen. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en worden nooit verkocht (of buiten de reguliere dienstverlening verstrekt) aan derden.
Franssen advocaten voldoet aan de eisen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegde personen en zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. Wij zullen uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe directe aanleiding is en het ook in uw eigen –gekozen- belang is. In dit geval zullen wij dit expliciet vermelden. Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door u (passief of actief) verstrekte gegevens.
U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens op te vragen, in te zien en indien nodig te corrigeren. In onderstaande privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt binnen ons kantoor, voor welk doel deze worden verwerkt en op welke wijze dit geschiedt.
7.2 Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Franssen Advocaten kan onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum en geboorteplaats
  • Geslacht
  • Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
  • Burgerservicenummer
  • Alle overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons

7.3 Doeleinden en grondslagen voor verwerking
Franssen Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens om juridische diensten aan u te kunnen verlenen en om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van een de volgende grondslagen: uitvoering van uw overeenkomst met Franssen Advocaten, uw toestemming, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het gerechtvaardigd belang.
7.4 Bewaartermijn persoonsgegevens
Franssen Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.
7.5 Franssen Advocaten mag, al dan niet in verband met de opdracht, de (persoons)gegevens van de opdrachtgever verwerken, bewaren en ter kennis brengen van eenieder binnen de organisatie van Franssen Advocaten in verband met de behandeling van de opdracht en ten behoeve van haar relatiebeheer. Op grond van geldende regelgeving is Franssen Advocaten onder meer verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties sprake is en in voorkomende gevallen autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen, zonder de opdrachtgever hierover te informeren. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend en akkoord te zijn en alle benodigde gegevens te zullen verstrekken.

Artikel 8 – Archivering

Behoudens andersluidende afspraak tussen advocaat en cliënt, zal het fysieke zaaksdossier gedurende vijf jaren in het archief worden bewaard. Daarna zal dit worden vernietigd.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Franssen Advocaten en de opdrachtgever en de cliënt en op alle werkzaamheden van Franssen Advocaten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslist door de Nederlandse rechter, behoudens gevallen waarin de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is en voorziet in toepassing van geschillenbeslechting door de Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 10 – Klachtenregeling

Franssen Advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren binnen 3 maanden vanaf het moment dat u op de hoogte was van hetgeen waarover u klaagt, voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot onze klachtenfunctionaris, mr P.W.M. Franssen van ons kantoor. Ons kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in onze klachtenregeling. De klachtenregeling zal aan u op verzoek worden toegezonden.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Binnen 30 dagen kunt u onze schriftelijk reactie op uw klacht tegemoetzien.

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en onze uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.

Bent u het niet een met de interne afhandeling van de klacht dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Advocatuur. Franssen Advocaten is aangesloten bij deze geschillencommissie.

Artikel 11 – Taal

Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Engels. In het geval van een geschil over de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden is uitsluitend de Nederlandse taal en versie bindend.

Artikel 12 – Derdengeldrekening

Franssen Advocaten beschikt niet over een Derdengeldrekening.

Amsterdam, juli 2019

Read this page in English